Dysaphis apiifolia

Cible : Dysaphis apiifolia

Puceron du persil